2019-2020 Öğrenim ve 2018-2019 Staj Hareketliliği İlanı

14 Oca

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

ERASMUS+ PROGRAMI

2018-1-TR01-KA103-052892 Proje Numaralı 2018-2019 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ ve 2019-2020 GÜZ-BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM İLANI

2018-2019 Akademik Yılı Güz-Bahar dönemi için Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 08.02.2019-28.02.2019 tarihleri arasında alınacaktır. İngilizce sınav tarihi sitemizden  ayrıca duyurulacaktır.

BAŞVURU AŞAMASI

1- Online Başvuru

 2-Not Dökümü (Transkript-Onaylı olarak başvuru sırasında sisteme yüklenecektir)

3-Kimlik fotokopisi (Sisteme yüklenecektir)

 ÖĞRENİM ve Staj HAREKETLİLİĞİ:

Anlaşmalı olunan Üniversitelerin listesine http://disiliskiler.duzce.edu.tr/Sayfa/6947/erasmus uzantısından ulaşılabilir.

Kimler Başvurabilir:

Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılabilir.

Öğrenim Hareketliliği faaliyeti yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Staj Hareketliliği faaliyeti yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 Erasmus+ Öğrenim  Hareketliliği Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır:

Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre minimum 60 puan olarak belirlenmiştir.

 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir. Yerleştirmelerde, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarda belirtilen öğrenci değişim kontenjan sayıları ve bütçe esas alınmaktadır.

İngilizce dışındaki dillerde öğrenim görebilecek öğrenciler, sınavı Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilemeyecek diller için Yabancı Diller Yüksekokulunun kabul edebileceği bir resmi yabancı dil puanı ile başvuru gerçekleştirebilirler.

ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN  GENEL ŞARTLAR

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Önlisans, Lisans, Yükseklisans, Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Önlisans, Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

     b) Yükseklisans, Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (Bir dönem için 30 ECTS, iki dönem için 60 ECTS öngörülmektedir),

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 • Erasmus öğrenim hareketliliği, Üniversiteler arasında imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Başvuru döneminde eklenecek yeni anlaşmalar da öğrencilerin tercihlerine açıktır.
 • Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

  - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )         -  AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 • Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen ve Koordinatörlüğe teslim edilen not dökümü (transkript) esas alınır.
 • Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.
 • Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.
 • Programlara başvuru gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları ilgili ofis tarafından kontrol edilir. Şartları sağlamayan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınmaz. Gerekçe, öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir.
 • Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 (üç) ay, staj hareketliliği için 2 (iki) ay, azami süre 12 (on iki) tam aydır.
 • Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Aynı şekilde, çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.
 • Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 •  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan olarak değerlendirilir.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz.
 • Sınava başvurup da mücbir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, başarı puanlarından 5 puan düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir. 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyacı olan öğrencinin başvuru formunda belirtmesi (belgelendirmesi kaydıyla) durumunda Ulusal Ajans’a özel hibe desteği başvurusu yapılabilir ve öğrencilerimiz özel hibe desteği alabilirler.

Erasmus+ Öğrenim Öğrencilerine Yurtdışında Geçirecekleri Süre İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Miktarı:

Şartları sağlayan öğrenciler hibe alamaması durumunda hibesiz olarak hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.  

ÜLKE GRUPLARI ve HİBELER

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400