2019-2020 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

26 Eyl

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

2019-1-TR01-KA103-062389 Proje Numaralı 2019-2020 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

2019-2020 Akademik Yılı Staj Hareketliliği başvuruları 16.10.2019-30-10.2019 tarihleri arasında alınacaktır. İngilizce sınav tarihi sitemizden  ayrıca duyurulacaktır.

BAŞVURU AŞAMASI

Başvurular http://exchangeprogram.duzce.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2Fr Linki üzerinden online olarak yapılacaktır. İlgili link üzerinden “kayıt ol & başvuru yap” butonu tıklanmalıdır.Buradan kayıt yaptıktan sonra “Değişim Programları Ön Başvuru- Değişim programlarına ön başvuru yapmak için tıklayınız” kısmından başvuru işlemi tamamlanmalıdır.

Onaylı transkript ve var ise Yabancı Dil puanı sisteme yüklenecektir.

Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmeyecek öğrencilerin, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavlarından (YDS, YÖKDİL,e-YDS vs…) 75 puan almış olması gerekmektedir.

Mühendislik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve İşletme Anabilim Dalı’nın mühendislik alanına hitap eden Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri Staj hareketliliğine 2019-1-TR01-KA103-066702 proje numaralı Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK) kapsamında başvurularını yapacaklardır.

Tıp Fakültesi öğrencileri Staj Hareketliliğine 2019-1-TR01-KA103-069914 proje numaralı DEHA’S Konsorsiyumu kapsamında başvurularını yapacaklardır.

Staj HAREKETLİLİĞİ:

Kimler Başvurabilir:

Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılabilir.

Staj Hareketliliği faaliyeti yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır:

Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre minimum 60 puan olarak belirlenmiştir.

 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir.

İngilizce dışındaki dillerde öğrenim görebilecek öğrenciler, sınavı Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilemeyecek diller için Yabancı Diller Yüksekokulunun kabul edebileceği bir resmi yabancı dil puanı ile başvuru gerçekleştirebilirler.

STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN  GENEL ŞARTLAR

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Önlisans, Lisans, Yükseklisans, Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Önlisans, Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 • Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

  - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )         -  AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 • Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen ve Koordinatörlüğe teslim edilen not dökümü (transkript) esas alınır.
 • Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.
 • Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.
 • Programlara başvuru gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları ilgili ofis tarafından kontrol edilir. Şartları sağlamayan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınmaz. Gerekçe, öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir.
 • Staj hareketliliği için asgari süre 2 (iki) ay, azami süre 12 (on iki) tam aydır.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
 • Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Aynı şekilde, çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.
 • Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 •  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan olarak değerlendirilir.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz.
 • Sınava başvurup da mücbir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, başarı puanlarından 5 puan düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir. 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyacı olan öğrencinin başvuru formunda belirtmesi (belgelendirmesi kaydıyla) durumunda Ulusal Ajans’a özel hibe desteği başvurusu yapılabilir ve öğrencilerimiz özel hibe desteği alabilirler.

Erasmus+ Staj Öğrencilerine Yurtdışında Geçirecekleri Süre İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Miktarı:

Şartları sağlayan öğrenciler hibe alamaması durumunda hibesiz olarak hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.  

ÜLKE GRUPLARI ve HİBELER

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400